МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

АЛБАН ДААЛГАВАР

АЛБАН ДААЛГАВАР

          Эрх бүхий албан тушаалтнаас удирдах дээд газрын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор, тухайн шийдвэрт үндэслэн гаргасан бичиг баримтыг албан даалгавар гэнэ.

 

 

Эх сурвалж: http://nd.edub.edu.mn

Top