МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

ДҮГНЭЛТ

ДҮГНЭЛТ

          Аливаа үйл ажиллагаа, ажил хэрэг, бодит байдлын явц, үр дүнг тодорхойлсон баримт бичгийг дүгнэлт гэнэ. Байгууллагын үйл ажиллагааны зорилго, эрх үүрэг, зохион байгуулалтын бүтэц, бусад байгууллагатай харилцах зарчмыг тодорхойлсон бичиг баримтыг хэлнэ. Байгууллага бүр өөр өөрийн үндсэн журам дэглэмтэй байж үйл ажиллагаагаа явуулдаг учиртай.

 

Top