МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

ҮЙЛ ҮГИЙН ЗАРИМ НӨХЦӨЛИЙГ ЗӨВ ЗАЛГАЖ БИЧИХ ТУХАЙ тайлбар

ҮЙЛ ҮГИЙН ЗАРИМ НӨХЦӨЛИЙГ ЗӨВ ЗАЛГАЖ БИЧИХ ТУХАЙ

(ТАЙЛБАР)

            Доорх үгсийг бичихдээ Ц.Дамдинсүрэн,Б.Осор нарын зохиосон “Монгол үсгийн дүрмийн толь”-д хавсаргасан “Монгол үсгийн дүрэм”-ийн 17,18-р зүйлд тогтоосноор “Заримдаг гийгүүлэгч эгшигт гийгүүлэгчийн дараа өмнө, хойноо эгшиггүй орж болно”, “Заримдаг гийгүүлэгч нь заримдаг гийгүүлэгчийн дараа орохдоо сүүлчийн заримдаг нь  өмнөө буюу хойноо аль хэлэгдэх талдаа заавал эгшигтэй бичигдэнэ” гэсний дагуу журамласан бөгөөд уг “Дүрэм”-д “Гажилт” хэмээн “Заримдаг гийгүүлэгчийн дотроос с,х үсгийн дараа т,ч үсэг өмнө хойноо эгшиггүй орж болно” гэж заасныг зарим тохиолдолд мөрдлөг болгов.

 

 

Үйл үгийн зэрэгцэх нөхцөл залгасан үгс (бичлэгийн нэг бус хувилбар)

Үгийн бүтэц

Зөв бичлэг

Тайлбар

 

Эгшигт гийг.  +  заримдаг гийг.

 

Сурч

 

Сур + ч

Сурч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Сөрж

 

Сөр + ж

Сөрж

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Торж

 

Тор + ж

Торж

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Чирч

 

Чир + ч

Чирч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Хүрч

 

Хүр + ч

Хүрч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Үүрч

 

Үүр + ч

Үүрч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Үсэрч

 

Үсэр + ч

Үсэрч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Хөөрч

 

Хөөр + ч

Хөөрч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Хуурч

 

Хуур + ч

Хуурч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Шүүрч

 

Шүүр + ч

Шүүрч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Тайрч

 

Тайр + ч

Тайрч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Түсэрч

 

Түсэр + ч

Түсэрч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Ундарч

 

Ундар + ч

Ундарч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Зохирч

 

Зохир + ч

Зохирч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Имэрч

 

Имэр + ч

Имэрч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Огоорч

 

Огоор + ч

Огоорч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Дүүрч

 

Дүүр + ч

Дүүрч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Бохирч

 

Бохир + ч

Бохирч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Агсарч

 

Агсар + ч

Агсарч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Анхаарч

 

Анхаар + ч

Анхаарч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Багсарч

 

Багсар + ч

Багсарч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Гударч

 

Гудар + ч

Гударч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Шуухирч

 

Шуухир + ч

Шуухирч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Дуугарч

 

Дуугар + ч

Дуугарч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Дугтарч

 

Дугтар + ч

Дугтарч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Дэвхэрч

 

Дэвхэр + ч

Дэвхэрч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Ёворч

 

Ёвор + ч

Ёворч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Зангирч

 

Зангир + ч

Зангирч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Зандарч

 

Зандар + ч

Зандарч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Исгэрч

 

Исгэр + ч

Исгэрч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Нитгэрч

 

Нитгэр + ч

Нитгэрч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Нөмөрч

 

Нөмөр + ч

Нөмөрч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Нударч

 

Нудар + ч

Нударч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Өлбөрч

 

Өлбөр + ч

Өлбөрч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Самарч

 

Самар + ч

Самарч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Тангарч

 

Тангар + ч

Тангарч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Уухирч

 

Уухир + ч

Уухирч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Хавсарч

 

Хавсар + ч

Хавсарч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Хадарч

Хадар + ч

Хадарч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Хайрч

 

Хайр + ч

Хайрч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Хайхарч

 

Хайхар + ч

Хайхарч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Хамаарч

 

Хамаар + ч

Хамаарч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Хөвсөрч

 

Хөвсөр + ч

Хөвсөрч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Шавхарч

 

Шавхар + ч

Шавхарч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Шуурч

 

Шуур + ч

Шуурч

Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

 

Заримдаг гийг. +  заримдаг гийг.

 

Агсаж

Агсч

Агс + ж

Агсаж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Босож

Босч

Бос + ж

Босож

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Гэсэж

Гэсч  

Гэс + ж

Гэсэж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Дасаж

Дасч

Дас + ж

Дасаж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Исэж

 

Ис + ж

Исэж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Өсөж

Өсч

Өс + ж

Өсөж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Урсаж

Урсч

Урс + ж

Урсаж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Аймсаж

Аймсч

Аймс + ж

Аймсаж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Гулсаж

 

Гулс + ж

Гулсаж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Дурсаж

 

Дурс + ж

Дурсаж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Дэвсэж

Дэвсч  

Дэвс + ж

Дэвс + ч

Дэвсэж (ширдэг)

Дэвсч (гишгэлэх)

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Ихсэж

Ихэсч

Ихэс + ж

Ихсэж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Намсаж

Намсч

Намс + ж

Намсаж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Нисэж

Нисч

Нис + ж

Нисэж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Өлсөж

Өлсч

Өлс + ж

Өлсөж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Өмсөж

Өмсч

Өмс + ж

Өмсөж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Өрсөж

Өрсч

Өрс + ж

Өрсөж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Тусаж

Тусч  

Тус + ж

Тус+ ч

Тусаж

Тусч(нэр үг)

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Тосож

 

Тос + ж

Тосож

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Төгсөж

Төгсч

Төгс + ж

Төгсөж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Уясаж

Уясч  

Уяс + ж

Уясаж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Үнсэж

 

Үнс + ж

Үнсэж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Хийсэж

Хийсч

Хийс + ж

Хийсэж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Хорсож

 

Хорс + ж

Хорсож

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Хувьсаж

Хувьсч  

Хувьс + ж

Хувьсаж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Томсож

 

Томс + ж

Томсож

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Үүсэж

Үүсч  

Үүс + ж

Үүсэж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Аажимсаж

 

Аажимс + ж

Аажимсаж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Ариусаж

Ариусч

Ариус + ж

Ариусаж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Багасаж

Багасч

Багас + ж

Багасаж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Баясаж

Баясч

Баяс + ж

Баясаж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Бүдүүсэж

Бүдүүсч

Бүдүүс + ж

Бүдүүсэж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Богиносож

Богиносч  

Богинос + ж

Богиносож

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Бүлээсэж

Бүлээсч

Бүлээс + ж

Бүлээсэж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Долгисож

 

Долгис + ж

Долгисож

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Дотносож

 

Дотнос + ж

Дотносож

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Дуурьсаж

Дуурьсч

Дуурьс + ж

Дуурьсаж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Зогьсож

Зогьсч

Зогьс + ж

Зогьсож

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Зогтусаж

Зогтус + ж

Зогтусаж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Ирмүүсэж

Ирмүүсч

Ирмүүс + ж

Ирмүүсэж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Нарийсаж

Нарийсч

Нарийс + ж

Нарийсаж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Нигүүлсэж

Нигүүлсч

Нигүүлс + ж

Нигүүлсэж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Нимгэсэж

 

Нимгэс + ж

Нимгэсэж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Өндөрсөж

 

Өндөрс + ж

Өндөрсөж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Өргөсөж

Өргөсч

Өргөс + ж

Өргөсөж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Үрэвсэж

 

Үрэвс + ж

Үрэвсэж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Сонсож

Сонсч

Сонс + ж

Сонсож

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Удаасаж

Удаасч

Удаас + ж

Удаасаж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Улайсаж

Улайсч

Улайс + ж

Улайсаж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Улангасаж

Улангасч  

Улангас + ж

Улангасаж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Ундаасаж

Ундаасч

Ундаас + ж

Ундаасаж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Хурдсаж

Хурдасч  

Хурдас + ж

Хурдсаж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

Хуурайсаж

 

Хуурайс + ж

Хуурайсаж

Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орсон байна.

 

 

 

---oOo---

Top