МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

Бага насны хүүхдийн эх хэл эзэмшихүйд гадаад хэл нөлөөлөх нь

Бага насны хүүхдийн эх хэл эзэмшихүйд гадаад хэл нөлөөлөх нь

ШУА-ийн ХЗХ-ийн Хэрэглээний хэл шинжлэлийн секторын ЭША, доктор

Н.Мөнхцэцэг

Top