МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

ГЭРЭЭ

ГЭРЭЭ 

          Хэлэлцэгч талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр хүлээх эрх, үүрэг, хариуцлагаа баталгаажуулсан баримт бичгийг гэрээ гэнэ. Үндсэн агуулга, зорилтын хувьд аж ахуйн, худалдааны, зээлийн, түрээсийн, бараа нийлүүлэх, ажил гүйцэтгэх гэрээ гэх мэт олон янз байна. Боловсруулсан байдлын хувьд амаар тохиролцсон, бичгээр үйлдсэн, нотариатаар баталсан гэх мэт олон хэлбэртэй байж болно.Жишээ :

 

Зорчигч тээвэрлэх гэрээ

 

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1. Монгол Улсын Иргэний хуулийн 381.1 дэх заалтыг үндэслэн МУИС – ийн . . . . . . . . факультет/сургуулийн . . . . . . . . мэргэжлийн . . . . .  р ангийн . . . оюутныг хөдөө орон нутагт дадлага хийхэд  багш, оюутныг тээвэрлэхээр тохиролцож, нэг талаас захиалагч/ декан/ захирал, тэнхимийн эрхлэгч, дадлагын удирдагч/, нөгөө талаас жолооч  . . . . . . .  овогтой  . . . . . .  нар дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож, энэхүү гэрээг байгуулав.

Хоёр. Жолоочийн үүрэг

а.Хүн тээвэрлэх эрхтэй, ангилал тохирсон байх

б. 5-аас доошгүй жил зорчигч тээвэрлэсэн, туршлагатай байх

в. Зорчигч тээврийн газраас зөвшөөрөл  авах

 

Гурав. МУИС – ийн үүрэг

3.1. Дадлагын болон орон нутгаар явах зам, чиглэлийг тодорхой гаргаж, баталсан байх

3.2. Хээрийн  дадлагад явах оюутны нэрийг захирлын тушаалаар баталсан байх

3.3. Дадлагад явах оюутан,  багш нарыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж, гэнэтийн ослын даатгалд даатгуулсан байх

3.4. Машин техник  бүрэн бүтэн бус болон зохих зөвшөөрөл аваагүй жолоочтой гэрээ хийхгүй.

3.5. Дадлагын явцад жолоочоос хамаарах шалтгаанаар гэрээ  зөрчигдвөл биелүүлэхийг шаардах, гэрээ цуцлах хүртэл арга хэмжээ авна.

 

Дөрөв. Хариуцлага

4.1.Шатахууны үнэ, ажлын хөлсийг гэрээнд заасан ёсоор олгоогүйгээс гарсан саатлыг МУИС хүлээх ба  өөрийн буруугаас болж гарсан хохирлыг жолооч хариуцна.

 

Гэрээ байгуулсан:

Дарга/Захирал:. . . . . . . . .  .

Жолооч: . . . . . . . . . . .  .  . .

Дадлага удирдах багш:  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Жолоочийн харилцах хаяг: . . . . . . . . . . . . . . .

Машины улсын дугаар . . . . . .  . . . . . .  . . . . .

Машины марк:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Байнгын хаяг :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тэнхимийн эрхлэгч:   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

Утас :   . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Харьяалах байгууллагын нэр: . . . . . . . . . .

Онлол : . . . . . . . .  . . . . .

Байгууллагын утас : . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .

Top