МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

Судалгаа -1

         Улаанбаатар хотын гол гудамж болох Энхтайваны өргөн чөлөөний хоёр талд байрласан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хаягийн судалгаа

Top