МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

ӨРГӨДӨЛ

ӨРГӨДӨЛ

          Хувь хүнээс асуудал шийдэх эрх мэдэл бүхий албан тушаалтанд хандаж, санал хүсэлтээ илэрхийлэн толилуулсан бичиг баримтыг өргөдөл гэнэ.Өргөдлийг гараар бичихээс гадна тусгайлан бэлтгэсэн маягтын дагуу нөхөж бичиж болно. 

Top