МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

СОНИН, ТЕЛЕВИЗИЙН НЭРИЙН СУДАЛГАА

СОНИН, ТЕЛЕВИЗИЙН НЭРИЙН СУДАЛГАА

           Хэлний бодлогын зөвлөлийн Ажлын албанаас телевиз, радиогийн хэл найруулгад судалгаа хийдэг бөгөөд судалгаанаас гарсан үр дүнд дүн шинжилгээ хийж, холбогдох байгууллагад зөвлөмж, мэдээлэл өгч ажилладаг. Энэ оны 6 сард телевизийн нэр болон нэвтрүүлгийн нэрд судалгаа хийсэн.

 

Top