МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

ТУШААЛ

ТУШААЛ

          Байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнаас хууль, тогтоомжид заасан эрх хэмжээнийхээ хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааг хангах зорилгоор батлан гаргасан баримт бичгийг тушаал гэнэ. Тушаалыг байгууллагын ажлын онцлог, үйл ажиллагаатай зохицуулан гаргадаг. Мөн хэд хэдэн байгууллагын удирдах албан тушаалтан хамтран гаргаж болох бөгөөд энэ нь аль аль талдаа хүчин төгөлдөр байна.

Top