МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

Албан бичиг, хэвлэл мэдээллийн эхэд элбэг илэрч байгаа зөв бичих дүрмийн алдаатай зарим үгийг залруулъя!

Албан бичиг, хэвлэл мэдээллийн эхэд элбэг илэрч байгаа зарим зөв бичих дүрмийн алдаатай үгийг залруулъя!

Алдаатай бичлэг

Зөв бичлэг

Тайлбар

Дараахь

Дараах

Төрийн хэлний зөвлөлийн 2011 оны 01 дүгээр тогтоолын 1- хавсралт

Олонхи

Олонх

Төрийн хэлний зөвлөлийн 2011 оны 01 дүгээр тогтоолын 1- хавсралт

Олонхийн

Олонхын

Төрийн хэлний зөвлөлийн 2011 оны 01 дүгээр тогтоолын 1- хавсралт

Дийлэнхи

Дийлэнх

Төрийн хэлний зөвлөлийн 2011 оны 01 дүгээр тогтоолын 1- хавсралт

Хойшхи

Хойших

Төрийн хэлний зөвлөлийн 2011 оны 01 дүгээр тогтоолын 1- хавсралт

Идэвхи

Идэвх

Төрийн хэлний зөвлөлийн 2011 оны 01 дүгээр тогтоолын 1- хавсралт

Талаархи

Талаарх

Төрийн хэлний зөвлөлийн 2011 оны 01 дүгээр тогтоолын 1- хавсралт

Чадавхи

Чадавх

Төрийн хэлний зөвлөлийн 2011 оны 01 дүгээр тогтоолын 1- хавсралт

Доторхи

Доторх

Төрийн хэлний зөвлөлийн 2011 оны 01 дүгээр тогтоолын 1- хавсралт

Харъяа

Харьяа

Ц.Дамдинсүрэн, Б.Осор. Монгол үсгийн дүрмийн толь. 279 дэх тал

Харъяалал

Харьяалал

Ц.Дамдинсүрэн, Б.Осор. Монгол үсгийн дүрмийн толь. 279 дэх тал

Томъёо

Томьёо

Ц.Дамдинсүрэн, Б.Осор. Монгол үсгийн дүрмийн толь. 229 дэх тал

Завъяа

Завьяа

Ц.Дамдинсүрэн, Б.Осор. Монгол үсгийн дүрмийн толь. 116 дахь тал

Объектийн

Объектын

Гадаад үгэнд хэд хэдэн өөр эгшиг байвал аль өргөлттэй эгшигт нь зохицуулан залгавар залгана. Үгийн эхний “О” (эр) эгшигт өргөлт байгаа учраас –ын залгаврыг залгана.

Элемэнт

Элемент 

Ц.Дамдинсүрэн, Б.Осор. Монгол үсгийн дүрмийн толь. 365 дахь тал

* Төрийн хэлний зөвлөлийн 2011 оны 01 дүгээр тогтоолын 1- хавсралт буюу Олон хувилбар бичлэгтэй үгсийг журамласан жагсаалт

Top