МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

               Хийж гүйцэтгэх үйл, хэрэгжүүлэх ажил, хүлээх үүрэг хариуцлагыг хуваарилж, гүйцэтгэх дэс дараалал, хугацаа, хариуцан гүйцэтгэгчийг тогтоосон бичиг баримтыг төлөвлөгөө гэнэ.

Top