МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

Хүүхдийг уншиж сурахад нөлөөлөх хүчин зүйлүүд

       Хүүхдийг уншиж сурахад нөлөөлөх хүчин зүйлүүд

Доктор(Ph.D), дэд проф Г.Бямбацэрэн

     Шинэ үеийн онцлогийг Л.С.Выготский “Ойрмог болон хэтийн хөгжлийн бүс”-ийн тухай онолдоо аливаа хүн, хүүхдэд өөрийн бие дааж хийж гүйцэтгэж чадах зүйл, бусдын тусламжтайгаар хийх(ойрын хөгжлийн бүс), бусдын тусламжтайгаар огт хийж  гүйцэтгэж  чадахгүй зүйл(хэтийн хөгжлийн бүс) байна.

Top