МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

Хаягжуулах тухай хууль, журам

Монгол улсад мөрдөгдөж буй хаяг, хаягжуулахтай холбоотой эрх зүйн баримт бичгүүд
Монгол улсын “Хаягжуулалтын тухай” хуулийн агуулга, үзэл санаа
Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах журам”-ын агуулга, хаяг олгох дэс дараалсан үйл ажиллагаа
Монгол Улсын “Хаягжуулах стандарт”-ын төслийн агуулга
 

Top