МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

ЗАХИРАМЖ

ЗАХИРАМЖ

          Төрийн захиргааны байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнаас хууль тогтоомжид заасан эрх хэмжээнийхээ хүрээнд батлан гаргасан баримт бичгийг захирамж гэнэ. Захирамжийг Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, бүх шатны Засаг дарга нар хууль тогтоомжид заасан эрх хэмжээнийхээ хүрээнд батлан гаргах үүрэгтэй бөгөөд гол төлөв удирдлагын шуурхай асуудлаар, нэг удаагийн шинжтэй байдаг.

Эх сурвалж: www.legalinfo.mn

 

 

Top