МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

ЖУРАМ

ЖУРАМ

          Тодорхой үйл ажиллагаанд баримтлах дэг, горимыг тогтоосон баримт бичиг. Тухайн баримт бичгийн нэг түгээмэл хэлбэр бол байгууллагын дотоод журам юм. Энэхүү журам элсэлт зохион байгуулах, олимпиад явуулах, сонгон шалгаруулах, үзлэг явуулах, өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохицуулах зэрэг олон янз байж болно. Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн шинжлэх ухаан, технологийн номын сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах журмаас 

Top