МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

АЛБАН ШААРДЛАГА

АЛБАН ШААРДЛАГА

           Хууль тогтоомжийн заалтыг хэрэгжүүлэх ажилд илэрсэн зөрчил, дутагдлыг даруй таслан зогсоож, зохих арга хэмжээ авахыг байгууллага, албан тушаалтанд мэдэгдэхийн тулд гаргасан бичиг баримтыг албан шаардлага гэнэ.

Top